De geschiedenis van CVO in Noord-Fryslân

In Leeuwarden bestonden tot 1990 drie organisaties die als bevoegd gezag functioneerden voor scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs:

  • De Stichting voor Christelijk Algemeen Voortgezet Onderwijs en Economisch Administratief Onderwijs, bevoegd gezag van de Groen van Prinsterer Mavo, de Willem Frederik Mavo, de Tjerk Walles Mavo en de Marnixschool (LEAO)
  • De Stichting tot bevordering van Christelijk Nijverheidsonderwijs voor jongens voor Leeuwarden en omstreken, bevoegd gezag van de Christelijke Technische school (CTS)
  • De Vereniging voor Christelijk Voorbereidend Wetenschappelijk en Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, bevoegd gezag van het Lienward College (HAVO/VWO) en het Christelijk Gymnasium (nu Beyers Naudé, CGBN)

 

Bovenstaande verenigingen en stichtingen zijn in 1990 samengegaan in één vereniging, de Vereniging voor PCVO, sinds het jaar 2000 de Vereniging voor CVO in Leeuwarden. Dit samengaan werd ingegeven door:

  • voorzienbare vermindering van het leerlingenaantal
  • verhoging van de opheffingsnormen voor scholen
  • invoering van “VbaO”(voortgezet basisonderwijs)
  • de HEF-VO-operatie (herschikking en fusie in het VO)

De samenwerking binnen de nieuwe vereniging resulteerde in 1993 in het oprichten van CSG Comenius, waarin alle bovengenoemde scholen opgingen, behalve het Christelijk Gymnasium, dat zelfstandig bleef.

In het jaar 2000 werd CSG Comenius uitgebreid met een afdeling Praktijkonderwijs, een vorm van speciaal onderwijs.

In 2002 ging de Vereniging voor CVO in Leeuwarden samen met de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Sint Annaparochie en ontstond de Vereniging voor CVO in Noord-Friesland, bevoegd gezag van CSG Comenius, CSG Ulbe van Houten en het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé.

Respectievelijk in 1996 en 1999 hebben de toen nog afzonderlijke besturen van “St. Annaparochie” en “Leeuwarden” zich beraden op de wijze van besturen in de toekomst. Door beide besturen is terzake de keuze gemaakt voor een vorm van “besturen op afstand”.

Het CVO in Leeuwarden heeft in 1999 bewust niet gekozen voor een bovenschools-management omdat CSG Comenius en het CGBN daar geen meerwaarde in zagen.

In het kader van wettelijke voorschriften omtrent de inrichting van het bestuur en toezicht is besloten tot een wijziging van de Statuten van de Vereniging. Op 1 januari 2018 is het CVO-bestuur omgevormd tot een Raad van Toezicht en is er een eenhoofdig College van Bestuur aangesteld over de drie scholen. Hiermee is bestuur en toezicht daadwerkelijk gescheiden en is voldaan aan de wettelijke eisen rond ‘good governance’. De Vereniging, met als hoogste orgaan de Algemene Ledenvergadering, is echter verankerd in de Statuten.

Adresgegevens

Bezoekadres:
Robert Kochstraat 6
8921 VX Leeuwarden
T (058) 2347670
E: info@cvo-nwf.nl

Postadres:
Postbus 193
8900 AD Leeuwarden

Openen in nieuw venster