Vereniging voor CVO in Noord-Fryslân

De vereniging voor CVO in Noord Fryslân is op 19 november 2002 opgericht.

De rechtsvorm is die van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het bestuur is het bevoegd gezag van de scholen die onder de vereniging ressorteren, te weten Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en CSG Comenius in Leeuwarden en CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestuurt op hoofdlijnen. Dit geldt voor zowel de beleidsvoorbereiding als voor de beleidsuitvoering. Het besturen beperkt zich tot de wettelijke kerntaken: vaststellen van beleid en uitoefenen van toezicht. De Raad van Toezicht heeft taken en bevoegdheden gemandateerd aan de directies van de scholen, wat is vastgelegd in een directiestatuut.

Het CVO-beleid ten aanzien van de drie scholen luidt: "Centraal wat moet, decentraal wat kan". Deze bestuursvisie biedt de scholen de ruimte om hun onderwijsmissie optimaal te ontwikkelen en te realiseren binnen de algemeen geformuleerde kaders. Naast een medezeggenschapsraad per school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad door het bestuur ingesteld.

Vanuit financieel organisatorisch perspectief worden de scholen gezien als een maatschappelijke onderneming. Dat impliceert het streven de middelen zo in te zetten dat de gestelde doelen optimaal worden gerealiseerd. Er moet dus sprake zijn van voldoende bedrijfseconomisch rendement.

De vereniging tracht haar doelen te verwezenlijken door onder meer het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het Christelijk onderwijs behoort en door alle andere wettige middelen welke de doelstelling dienen. Totaal volgen er circa 3450 leerlingen voortgezet onderwijs bij cvo in Noord-Fryslân. Het totale personeelsbestand telt 315 fte.

Adresgegevens

Bezoekadres:
Robert Kochstraat 6
8921 VX Leeuwarden
T (058) 2347670
E: a.vanoosten@cvo-nf.nl

Postadres:
Postbus 193
8900 AD Leeuwarden

Openen in nieuw venster