De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân (hierna: CVO-nwf) bestaat uit zeven scholen voor voortgezet onderwijs: het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, CSG Anna Maria van Schurman, CSG Comenius Mariënburg, CSG Comenius Zamenhof, CSG Comenius Esdoorn, CSG Comenius @Forum en CSG Ulbe van Houten. CVO-nwf kent een éénhoofdig College van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Algemene Ledenvergadering.

College van Bestuur

De voorzitter College van Bestuur (hierna “bestuurder”) bestuurt de instelling, vormt het bevoegd gezag van CVO-nwf en is daarmee eindverantwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering daarvan op alle beleidsterreinen.
De bestuurder draagt zorg voor de verbinding tussen de scholen en locaties van CVO-nwf en voor de verbinding met interne geledingen. Hij is de gesprekspartner voor gemeenschappelijke (bovenschoolse) medezeggenschapraad van de scholen. De bestuurder behartigt de positionering van de onderwijsinstelling in de regio en onderhoudt de relatie met externe stakeholders.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, allen verbonden met de regio. Leden zijn onder andere geworven op basis van specifieke deskundigheid. De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder en ziet toe op de realisatie van de doelstellingen van CVO-nwf en op het functioneren van de bestuurder.

Algemene Ledenvergadering

CVO-nwf is een vereniging. Eenmaal per jaar worden de leden van de vereniging uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). De bevoegdheden van de ALV zijn statutair vastgelegd.

Medezeggenschap

Medezeggenschap is school overstijgend georganiseerd op basis van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin elke school is vertegenwoordigd. Daarnaast hebben de scholen een medezeggenschapsraad (MR). De MR bespreekt met de rector of schooldirecteur specifieke thema’s die schoolgebonden zijn. In overeenstemming met de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen vindt tweemaal per jaar overleg plaats tussen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

De scholen 

Binnen CVO-nwf wordt een volledig palet aan onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, lwoo, mavo, havo, atheneum en gymnasium.  Bijna 600 medewerkers verzorgen onderwijs aan en ondersteuning van circa 4800 leerlingen.

Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, gevestigd in Leeuwarden, is het enige christelijke categoriale gymnasium in Friesland en biedt een opleiding aan voor ongeveer 510 leerlingen. Het gymnasium heeft een streekfunctie; de leerlingen komen uit een brede regio rond Leeuwarden.
Voor meer informatie: www.cgbn.nl.

CSG Comenius is een brede scholengemeenschap in Leeuwarden en heeft een sterke positie in de regio. De school heeft zes onderwijslocaties, gevestigd in Leeuwarden. Op Mariënburg kunnen leerlingen onderwijs volgen in havo en vwo (atheneum), leerjaren 2 tot en met 4 en havo 5. Dit is de grootste school binnen CSG Comenius. De eerste klassen havo en vwo hebben hun thuisbasis op locatie ‘Klein Mariënburg’. ‘Klein Mariënburg’ staat voor kleinschalig, overzichtelijk en eigentijds onderwijs. Daarnaast is er nog de ‘Mariënburg Academie’. Daar hebben de leerlingen van Atheneum 5 en 6 een eigen thuisbasis. Op Zamenhof is het vmbo, inclusief lwoo, en het praktijkonderwijs gevestigd. De Esdoorn is een school voor mavo. @Forum is een vernieuwingsschool in opbouw, voor mavo, havo en atheneum (onderbouw).
Voor meer informatie, zie www.csg-comenius.nl.

CSG Ulbe van Houten is gehuisvest op de Campus Middelsee in Sint Annaparochie. Leerlingen kunnen hier onderwijs volgen in vmbo en mavo. Daarnaast wordt op deze locatie de onderbouw van havo en vwo aangeboden vanuit CSG Comenius.
Voor meer informatie, zie www.csgulbevanhouten.nl.

CSG Anna Maria van Schurman (AMS) in Franeker is een open christelijke scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod: havo+, havo, vmbo theoretisch, vmbo vakmanschap m/v en meertalig voortgezet onderwijs. De AMS is sociaal sterk, biedt ruimte voor talent en stelt burgerschap centraal.
Voor meer informatie, zie www.annamaria.nl.

Omgeving

CVO-nwf heeft een streekfunctie voor heel Noord-Friesland. Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gestegen, ondanks demografische krimp in de regio. De meeste leerlingen komen per fiets naar school, al zijn de scholen en locaties ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

De ontwikkelingen op de scholen en in de regio zijn aanleiding voor regelmatig contact en overleg met de andere (VO) scholen in de regio. CVO-nwf maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Fricolore. Deze onderwijsgroep wordt gevormd door 15 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder en Urk. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen. Zie voor verdere informatie www.fricolore.nl.

Ook met het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard wordt intensief samengewerkt om Passend Onderwijs voor alle leerlingen te realiseren.

Adresgegevens

Bezoekadres:
Robert Kochstraat 6
8921 VX Leeuwarden
T (058) 2347670
E: info@cvo-nwf.nl

Postadres:
Postbus 193
8900 AD Leeuwarden

Openen in nieuw venster